Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

» Doporučte nás!

Cenová bomba
Top
Top hodnocené

Velkoobchodní podmínky

Pro vstup do velkoobchodní části e-shopu je nutné se nejdříve zaregistrovat v pravém horním rohu (přihlášení) nebo kliknout zde.

 

Ve velkoobchodní části webu uvidí registrovaný velkoobchodní zákazník mnohem více zboží než ve veřejné části a může objednávat i zboží, které není momentálně skladem.

Potřebujete větší množství konkrétního zboží? Neváhejte nás kontaktovat a díky našemu propojení skladu se sklady v Německu, Holandsku a Španělsku pro Vás uděláme maximum, aby jste Vy i Vaši zákazníci byli spokojeni.

Registrace

V žádosti o registraci je nutné uvést níže uvedené údaje:

Jméno:  
Společnost: 
ICO: 
DIČ:
Ulice:  
PSČ:  
Město: 
Tel: 
Fax: 
Email: 
Zasílat novinky: 

Následně budete kontaktováni a v případě splnění podmínek, Vám bude umožněn vstup do velkoobchodního e-shopu.

Upozorňujeme, že každé zboží má své minimální množství, které je třeba splnit. Tato kritéria jsou neměnná.

Podmínky pro velkoobchodní prodej:

 

1) Obecná  ustanovení

Tato smlouva obsahuje dodací a platební podmínky a kupující podpisem této smlouvy na ně přistupuje.
Od těchto podmínek se lze odchýlit pouze výslovnou písemnou dohodou obou stran.
 

2) Objednání  zboží: 

Množství, které lze objednat je dáno minimálním odběrem u každého výrobku určeného prodávajícím, přičemž při prvním odběru
 je minimální objednávka 3 000.- Kč.Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn dodávku krátit, zejména z důvodů objektivních příčin a vyšší moci.
Objednávající se zavazuje odebrat objednané zboží i v případě pozdějšího dodání než bylo smluveno
při objednávce, toto ujednání se nevztahuje na pozdní dodání sezónního zboží (velikonoce, vánoce).
Zboží již jednou objednané a nedodané se dodavatel zavazuje dodat v nejbližším možném termínu.
 

3) Odběr a přejímka zboží:

Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství
a jakost zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel.V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.
 

4) Vady zboží:

Reklamace vad zjevných, druhu a množství zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je kupující povinen oznámit telefonicky. Reklamace dodavatel přijímá nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky.
Z odpovědnosti za vady zboží vznikají kupujícímu tyto nároky:
 
a) odstranění vad opravou, jsou li vady opravitelné
b) odstranění právních vad, je-li to možné
c) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží
d) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.
 
Kupující je povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak,
a to ve stavu v jakém bylo dodáno. Za nevrácené zboží náleží prodávajícímu náhrada ve výši sjednané kupní ceny. Nároky z vad
 je třeba konkrétně uplatnit přímo v reklamaci. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit.
Z reklamace jakosti jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího,
pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo nahodilou událostí.
 

5) Nabytí vlastnictví:

Zboží zůstává majetkem firmy CEDR GROUP, s.r.o. až do jeho úplného zaplacení kupujícím.
 

6) Dodací podmínky:

Ceny uvedené v ceníku prodávajícího nezahrnují balné a přepravné ke kupujícímu v případě že není dohodnuto jinak.
 

7) Platební podmínky:

Kupujícímu bude fakturována kupní cena.
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném v hlavičce faktury.
Platby:
a) v hotovosti
b) při odběru se splatností a nedodržení splatnosti bude kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení
    a další objednávky budou uskutečněny v hotovosti.
c) Při opakovaném prodlení se splatností faktury bude kupující povinen platit vždy v hotovosti.
d) Platbu v hotovosti požadujeme u veškerých objednávek v hodnotě nižší než 3000,-Kč bez DPH.
 

8) Slevy:

Platí na jeden doklad a slevy se sčítají.
            hotovost ………………………………………...………..4%
          1 - 10 000 Kč…...……………………………………….….0%
 10 001 - 20 000 Kč………………………………………………1%
 20 001 - 40 000 Kč……………………………………………... 2%
 40 001 - 70 000 Kč……………………………………………... 3%
 70 001 - více……..………………….…………………..………...4%
 

9) Závěrečná ustanovení:

a)  Změnu svého účtu nebo jiné specifikace je odběratel povinen prokazatelným způsobem doložit potvrzení banky o zřízení účtu
      nebo ověřeným platným výpisem z obchodního rejstříku.
b)  Dodavatel odpovídá za řádné a úplné informování faktoringových společností, kterým postoupil jednotlivé faktury o správné 
     a nerozporné výši dodávek a fakturovaných částech.
c)  Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní
      překážky na straně prodávajícího jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu
      a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí i když uvedené události nastali u subdodavatelů.
d)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
e)  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud
      tak stanoví smlouva nebo zákon.
f)    Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením Obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů České republiky.
g)  Tato smlouva smí být měněna pouze písemnými dodatky vyjadřující shodnou vůli obou smluvních stran.
h)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu pro každou smluvní stranu.
i)    Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla uzavřena v tísni, na důkaz čehož připojují své
      podpisy.
 

10) Právní režim:

Na právní vztahy mezi stranami, které se řídí těmito podmínkami, se použije české právo. Strany se podle
§ 89 o.s.ř. dohodly, že v případě sporů , které by měl v prvním stupni rozhodovat okresní soud, je místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 9, v případě sporů náležících do pravomoci krajských soudů,  je místně příslušným Krajský obchodní soud v Praze.
Provozovatel
Partneři
Platební metody


  •  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.